1. ആദർശവാദി

    1. നാ.
    2. ആദർശത്തെ മുറുകെപ്പിടിക്കുന്നവൻ. (സ്ത്രീ.) ആദർശവാദിനി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക