1. ആധമർണികം

    1. നാ.
    2. വായ്പ, കടം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക