1. ആധമർണികൻ

    1. നാ.
    2. അധമർണൻ, കടംകൊണ്ടവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക