1. ആധവനം

  1. നാ.
  2. കുലുക്കൽ, കലക്കൽ, കലർത്തൽ, മിശ്രണം
 2. അധ്വാനം1

  1. നാ.
  2. ശബ്ദമില്ലായ്മ
 3. അധ്വാനം2

  1. നാ.
  2. പ്രയത്നം, കഷ്ടപ്പാട്, ബുദ്ധിമുട്ട്
 4. ആദേവനം

  1. നാ.
  2. ചൂതുകളി
  3. ചൂതുപടം
  4. ചുക്കിണി
  5. കളിസ്ഥലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക