1. ആധാരമെഴുത്ത്

    1. നാ.
    2. നിലം പുരയിടം മുതലായവയുടെ കൈമാറ്റം സംബന്ധിച്ചും മറ്റുമുള്ള രേഖകൾ നിർമിക്കൽ, പ്രമാണമെഴുതിയുണ്ടാക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക