1. ആധാരാധേയഭാവം

    1. നാ.
    2. ആധാരവും ആധേയവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക