1. ആധികരണികൻ

    1. നാ.
    2. ന്യായാധിപൻ
    3. ഉദ്യോഗസ്ഥൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക