1. ആധിഭോഗം

    1. നാ.
    2. പണയമായോ ഒറ്റിയായോ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വസ്തുവിൻറെ അനുഭവം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക