1. ആധിരഥി

    1. നാ.
    2. അധിരഥൻറെ വളർത്തുപുത്രൻ, കർണൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക