1. ആധിവേദനികം

    1. നാ.
    2. രണ്ടാമതു വേൾക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സ്ത്രീധനം
    3. ഒരാൾ രണ്ടാമതു വേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യഭാര്യയ്ക്കുകൊടുക്കുന്ന ധനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക