1. ആധിസേ്തനൻ

    1. നാ.
    2. ഉടമസ്ഥൻറെ അനുവാദംകൂടാതെ നിക്ഷേപദ്രവ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നവൻ, പണയംവച്ച വക അപഹരിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക