1. ആധുത

  1. വി.
  2. ആധൂത
 2. അധൂത

  1. വി.
  2. എളുപ്പത്തിൽ ഇളക്കാൻ പറ്റാത്ത, ധൈര്യമുള്ള
 3. ആധൂത

  1. വി.
  2. കുലുക്കപ്പെട്ട, ഇളക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക