1. ആധുനിക

    1. വി.
    2. അടുത്തകാലത്തെ, പുതിയ, അധുനാതന, നവീന, ഇപ്പോഴുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക