1. ആധൂതം

    1. നാ.
    2. നൃത്തത്തിൽ ശിരസ്സിനെ ചലിപ്പിക്കുന്ന പലവിധങ്ങളിൽ ഒന്ന്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക