1. ആധേയം

    1. നാ.
    2. മറ്റൊന്നിനെ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്നത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക