1. ആധ്മാത

  1. വി.
  2. ആധ്മാനം ചെയ്യപ്പെട്ട, ഊതപ്പെട്ട, ഊതിവീർപ്പിച്ച
  3. അഹങ്കാരം പെരുകിയ
 2. ആത്മത, ആത്മത്വം

  1. നാ.
  2. ആത്മാവിൻറെ സ്വഭാവം
 3. അതിമതി

  1. നാ.
  2. അതിരുകടന്ന അഭിമാനം
  3. അതിബുദ്ധി
 4. അതിമിത

  1. വി.
  2. അളവറ്റ, പരിധികവിഞ്ഞ
 5. അതിമോദ

  1. നാ.
  2. നവമല്ലിക
  3. ഗണികാരി എന്ന ചെറുമരം
 6. അത്മത്തി, അല്മത്തി

  1. നാ.
  2. ഡീക്കൻ കുർബാനസമയത്തു ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം, ബിഷപ്പ് ആഘോഷമായി പൂജ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ അണിയുന്ന വസ്ത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക