1. ആധ്മാതം

  1. നാ.
  2. വയർവീക്കം
 2. അതുമിതും

  1. അവ്യ.
  2. സം ബന്ധമില്ലാത്ത പലതും, സ്വൽപം വല്ലതും
 3. ആത്തമോദം

  1. അവ്യ.
  2. സന്തോഷത്തോടെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക