1. ആധ്മാപനം

    1. നാ.
    2. ഊത്ത്, ഊതിവീർപ്പിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക