1. ആനകം

  1. നാ.
  2. തപ്പട്ട, പെരുമ്പറ
  3. മൃദംഗം
  4. ഇടിവെട്ടുന്ന മേഘം
 2. അങ്കം2

  1. നാ.
  2. യുദ്ധം, പോര്, ദ്വന്ദയുദ്ധം
 3. അങ്കാം

  1. വി.
  2. തത്കാലത്തേക്കുള്ള. ഉദാഃ അങ്കാം ഗുമസ്ഥൻ
 4. അനകം

  1. അവ്യ.
  2. എപ്പോഴും, ധാരാളം
 5. അങ്കം1

  1. നാ.
  2. അടയാളം, പാട്, വടു, മറുവ്, മുദ്ര, കളങ്കം, ചിഹ്നം
  3. പാപം, പിഴ, അപരാധം
  4. ആഭരണം, അലങ്കാരം
  5. അക്കം
  6. ചൂണ്ടൽ
  7. മടിത്തട്ട്
  8. ശരീരം, അവയവം
  9. നാടകത്തിൻറെ വിഭാഗം, ദശരൂപങ്ങളിൽ ഒന്ന്
  10. കട്ടിൽ
 6. ആനാകം

  1. അവ്യ.
  2. സ്വർഗത്തോള്ളം
 7. അനുകം

  1. നാ.
  2. നട്ടെല്ല്
  3. ഒരുതരം യാഗപാത്രം
  4. വംശം, ഗോത്രം, വർഗം
  5. പൂർവജന്മം
  6. വംശസ്വഭാവം, സ്വഭാവം, ശീലം
 8. ആണകം

  1. നാ.
  2. അണ, ഒരു രൂപയുടെ പതിനാറിലൊരംശം
  3. ഒരുതരം രതിക്രീഡ
 9. അനക്കം

  1. നാ.
  2. കുലുക്കം, ഉലച്ചിൽ, മന്ദമായ ചലനം
 10. അനീകം

  1. നാ.
  2. സേന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക