1. ആനക്കൂട്

    1. നാ.
    2. കാട്ടാനയെ മെരുക്കിയെടുക്കുന്നതുവരെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള കൂട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക