1. ആനക്കൂലി

    1. നാ.
    2. ആനയെക്കൊണ്ടു പണിയെടുപ്പിക്കുന്നതിനു നൽകുന്ന കൂലി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക