1. ആനക്കൊട്ടിൽ

    1. നാ.
    2. ആനപ്പുര
    3. ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും മറ്റും മുൻവശത്ത്ആനയെ എഴുന്നള്ളിച്ചുനിർത്താനുള്ള പുര

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക