1. ആനക്കോപ്പ്

    1. നാ.
    2. എഴുന്നള്ളിക്കുമ്പോൾ ആനയ്ക്കു അലങ്കാരമായി ചമയിക്കുന്ന തലയിൽകെട്ട് കുട കോലം മുതലായവ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക