1. ആനച്ചൊറി

    1. നാ.
    2. ഒരു ത്വക്രോഗം, വലിയ ചൊറി, ഗജചർമം
  2. അഞ്ചിറ

    1. നാ.
    2. അഞ്ചുതരം നികുതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക