1. ആനത്തിപ്പലി

    1. നാ.
    2. തിപ്പലിയിൽ ഒരു ജാതി, അത്തിത്തിപ്പലി സം. ഹസ്തിപിപ്പലി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക