1. ആനന്ത്യം

    1. നാ.
    2. അന്തമില്ലായ്മ, നാശമില്ലായ്മ, പാരത്രികസുഖം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക