1. ആനന്ദം

  1. നാ.
  2. ഇന്ദ്രിയാനുഭവംകൊണ്ടോ അതീന്ദ്രിയാനുഭവംകൊണ്ടോ മനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന സംതൃപ്താവസ്ഥ, സംതൃപ്തി, പ്രീതി, സമ്മോദം, നിർവൃതി
  3. പരമാത്മാവിൻറെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്ന് (മറ്റുള്ളവ സത്ത്, ചിത്ത് എന്ന രണ്ടും)
  4. ഒരു താളത്തിൻറെ പേര്
  5. ബൃഹസ്പതിചക്രത്തിലെ നാൽപ്പത്തെട്ടാമത്തെവർഷം
  6. ഒരുതരം ഓടക്കുഴൽ
  7. പതിനാറാമത്തെ മുഹൂർത്തം
 2. അനന്തം

  1. -
  2. പരബ്രഹ്മം
  3. മോക്ഷം
  4. ആകാശം
  5. സ്വർണം
  6. വെൺകൊടിത്തൂവ
  7. അഭ്രം
  8. നൊച്ചി, സിന്ദുവാരം
  9. (ജ്യോ.) തിരുവോണം
  10. അനന്തചതുർദശിദിവസം കൈയിൽ കെട്ടുന്നനൂൽ
  11. ആ എന്ന അക്ഷരം
  12. ആവർത്തകദശാംശസംഖ്യ (ഉദാ: 1/3 = 3333. )
 3. അനുനാദം

  1. നാ.
  2. മാറ്റൊലി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക