1. ആനന്ദഭൈരവൻ

    1. നാ.
    2. ശിവൻ (സന്തോഷവും ഭയവും ജനിപ്പിക്കുന്നവൻ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക