1. ആനന്ദി

    1. വി.
    2. ആനന്ദിപ്പിക്കുന്ന
    3. സന്തോഷമുള്ള. (സ്ത്രീ.) ആനന്ദിനി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക