1. ആനപ്പല്ല്

    1. നാ.
    2. ആനയുടെ പല്ല്
    3. വലിയകല്ല്
    4. വൈഡൂര്യം വിളയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ധാരാളമായി കാണാറുള്ള ഒരിനം വെളുത്ത കല്ല് (ആനയുടെ പല്ലിനോട് സാമ്യമുള്ളതിനാൽ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക