1. ആനപ്പീച്ചിൽ

    1. നാ.
    2. വലിയ പീച്ചിൽ (സം. മഹാകോശാതകി)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക