1. ആനമനം

  1. നാ.
  2. ആനതി
 2. അനുമാനം

  1. നാ.
  2. ഒരു അർത്ഥാലങ്കാരം
  1. തര്‍ക്ക.
  2. ഊഹം, ആറുപ്രമാണങ്ങളിൽ ഒന്ന്, പ്രത്യക്ഷമായ ഒരു വസ്തുവിൽനിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായ ഒന്നിനെ ഊഹിക്കുന്നത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക