1. ആനമല

    1. നാ.
    2. സഹ്യപർവതപങ്ക്തികളിലുള്ള പൊക്കം കൂടിയ ഒരു മല, പാലക്കാട്ടിനടുത്ത്
  2. ആനമുള്ള്

    1. നാ.
    2. വലിയ മുള്ളുള്ള ഒരുതരം കാട്ടുവള്ളി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക