1. ആനമൂട്ട

    1. നാ.
    2. മൂട്ടയുടെ ആകൃതിയും അതിനേക്കാൾവലിപ്പവുമുള്ള രക്തം കുടിക്കുന്ന ഒരു ഷട്പദം
  2. ആനമുട്ട

    1. നാ. പ്ര.
    2. ആനയുടെ മുട്ട, ഇല്ലാത്തത്, പൂജ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക