1. ആനയച്ച്

    1. നാ.
    2. ആനമുദ്രയുള്ള പഴയ ഒരു സ്വർണനാണയം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക