1. ആനയനം

  1. നാ.
  2. കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരൽ
  3. ഉപനയനം
 2. ആനായനം

  1. നാ.
  2. വലവീശൽ
 3. അനുയാനം

  1. നാ.
  2. അനുയാത്ര

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക