1. ആനറാഞ്ചി

    1. നാ.
    2. ഒരുതരം പ്രാപ്പിടിയൻ, ഒരുജാതി വലിയ കഴുകൻ
    3. കാക്കത്തമ്പുരാട്ടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക