1. ആനവളയൻ

    1. -
    2. കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരുതരം കരപ്പൻ.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക