1. ആനവാൾ

    1. നാ.
    2. ക്ഷേത്രത്തിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക