1. ആനാംവെള്ളം

    1. നാ.
    2. ക്രിസ്തീയവൈദികൻ ആശീർവദിച്ച വെള്ളം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക