1. ആനായി

    1. നാ.
    2. വല (അനായം) കൊണ്ടുപജീവിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക