1. ആനാസം

  1. അവ്യ.
  2. മൂക്കുമുട്ടെ
 2. അനിഴം, അനുഷം, അനുഴം

  1. നാ.
  2. പതിനേഴാമത്തെ നക്ഷത്രം
 3. അനിശം

  1. അവ്യ.
  2. എല്ലായ്പ്പോഴും
 4. അനിഷം

  1. -
  2. അനിഴം.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക