1. ആനീല

    1. വി.
    2. അല്പം നീലിച്ച, ഇരുണ്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക