1. ആനുകൂല്യം

    1. നാ.
    2. അനുകൂലഭാവം, ദയ, പ്രീതി, സഹായം, ഒത്താശ, ഉപകാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക