1. ആനുഗുണ്യം

    1. നാ.
    2. ചേർച്ച, യോജിപ്പ്
    3. ആനുകൂല്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക