1. ആനുഗ്രാമിക

    1. നാ.
    2. ഗ്രാമത്തെ സംബന്ധിച്ച, നാട്ടുമ്പുറത്തുള്ള
  2. ആനുക്രമിക

    1. വി.
    2. അനുക്രമമായ, ക്രമമനുസരിച്ചുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക