1. ആനുനാസിക്യം

    1. നാ.
    2. അനുനാസികമായിരിക്കുന്ന സ്ഥിതി, ആനുനാസികഭാവം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക