1. ആനുപം

  1. നാ.
  2. അനുപദേശത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ജന്തു
  3. അനുപദേശം
 2. അനൂപം

  1. നാ.
  2. തവള
  3. ചതുപ്പുനിലം
  4. കുളം
  5. പോത്ത്
  6. ആന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക