1. ആനുപൂർവി

    1. -
    2. മുൻപിൻമുറ, ക്രമം, പരമ്പര.
  2. അനുപൂർവ

    1. അവ്യ.
    2. മുമ്പിലത്തേതിനെ മുറയ്ക്കു തുടർന്നുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക