1. ആനുപൂർവികം

    1. അവ്യ.
    2. ക്രമാനുസൃതമായി, മുൻപിൻമുറയ്ക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക